Ochrana osobních údajů

Tento dokument stanovující zásady ochrany osobních údajů popisuje postupy přijaté společností K&K HOME s.r.o., Botanická 785/9, 602 00 BRNO Česká republika (dále jen „K&K HOME“) ohledně zpracování osobních údajů uživatelů. Jedná se o všeobecnou informaci adresovanou těm, kdo navštíví tyto webové stránky, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a zákonem, který tento zákon ve smyslu provedení výše uvedeného nařízení nahradí, zákonem č. 480/2004 b., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.


Při využívání některých služeb nabízených a poskytovaných prostřednictvím této webové stránky uživatelé poskytnou určité informace, budou vznášet určité požadavky a poskytnou souhlas se zpracováním svých osobních údajů, bude-li to ze zákona vyžadováno.

Zpracování údajů

Výsledkem přístupu k těmto webovým stránkám může být zpracování údajů týkajících se určených nebo určitelných osob. Správcem údajů je K&K HOME. Osobní údaje mohou být zpracovány rovněž zpracovatelem údajů. Zpracovatelem údajů je společnost K&k HOME s.r.o. (dále jen „K&K HOME“), která zajistí přiměřené organizační a technické zpracování údajů za účelem zabezpečení těchto údajů proti neoprávněnému přístupu, ztrátě, poškození, krádeži, užití nebo jinému zveřejnění údajů poskytnutých společností K&K HOME s.r.o..

Místo zpracování údajů

Osobní údaje budou zpracovány v prostorách společností K&K HOME s.r.o.. S údaji budou pracovat osoby s příslušnými technickými dovednostmi a schopnostmi, kterým byly přiděleny specifické funkce v oblasti zpracování údajů.

Postupy při zpracování údajů

Údaje budou zpracovány korektním způsobem a plně v souladu se zákonem tak, aby byla zajištěna ochrana údajů a jejich důvěrný charakter. Údaje budou zpracovány elektronickými nebo automatizovanými prostředky.

Typy zpracovávaných údajů

Informační systémy a softwarové postupy použité při provozování těchto webových stránek získávají v průběhu svého běžného provozu určité osobní údaje. Přenos těchto údajů je implicitně dán využitím ICP protokolů. Údaje nejsou shromažďovány s cílem spojovat je s konkrétními subjekty, avšak již díky svému charakteru umožňují identifikovat uživatele prostřednictvím jejich zpracování a přidružení k jiným údajům drženým třetími osobami. Tato kategorie údajů obsahuje IP adresy a doménová jména počítačů, které užívají uživatelé připojující se k síti, dále pak URI adresy požadovaných zdrojů, časové určení požadavků, použitý postup při vznášení požadavků a další parametry vztahující se k operačnímu systému a informačnímu prostředí uživatele. Dobrovolné zaslání emailové adresy uživatele na adresu sdělenou na webové stránce má za následek získání osobních údajů uživatele potřebných k tomu, aby bylo možné reagovat na požadavky tohoto uživatele.

Poskytování údajů

Je na uživatelích, zda poskytnou osobní údaje, které společnost K&K HOME s.r.o. potřebuje k tomu, aby mohla poskytnout požadované služby. Neposkytnutí těchto údajů může výše uvedené společnosti znemožnit dodání požadovaných informací nebo služeb.

Práva uživatele

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů lze osobní údaje zpracovávat pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování.
Dle zákona o ochraně osobních údajů mají uživatelé – subjekty údajů – právo, zjistí-li, nebo domnívají-li se, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jejich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou jejich soukromého a osobního života, nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování,

  1. požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení
  2. požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil vzniklý stav, zejm. údaje blokoval, provedl opravy, doplnění nebo je zlikvidoval.  K&K HOME s.r.o., Botanická 785/9, 602 00 BRNO Česká republika

Žádost podle předchozího odstavce je třeba předložit společnosti Obchodní sdělení
V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v aktuálním znění (dále jen „zákon o některých službách informační společnosti“) je K&K HOME  jako provozovatel webových stránek www.kkhome.cz oprávněn použít telefonní číslo nebo e-mailovou adresu poskytnuté uživatelem pro potřeby šíření obchodních sdělení týkající se produktů a služeb K&K HOME s tím, že uživatel je kdykoli oprávněn odmítnout souhlas se zasíláním obchodních sdělení či s poskytováním takových informací prostřednictvím telefonického kontaktu, a to listinou formou doručením do sídla společnosti společností K&K HOME s.r.o., Botanická 785/9, 602 00 BRNO Česká republika a nebo zasláním emailu na adresu kkhome@kkhome.cz. Odmítnutí souhlasu se šířením obchodních sdělení není nijak zpoplatněno.

 

Tyto smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018.